Visa กับ Work Permi...
 
Avisos
Vaciar todo
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร
Grupo: Registrado
Registrado: 2021-10-28
New Member

Sobre Mí

Work Permit คืออะไร ... ใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในประเทศ ใบอนุญาตทำงาน ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Work Permit คืออะไร, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, รับทำ Work Permit ราคา หรือ รับทำวีซ่า Work Permit ได้จากบทความ ที่นี่ไปพร้อมกัน  
  
Visa หรือ การตรวจประทับตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น ท่องเที่ยว ทำงาน การเรียน เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   
  
Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ Visa อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้  
  
ติดตามสาระความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง กฎระเบียบ และเอกสาร ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง,  
อนุญาโตตุลาการในไทย ทำ Work Permit ง่ายกว่าที่คิด, การต่อวีซ่า (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit...  
  
ป้ายกำกับ : รับจ้างทำ Work Permit, รับทำ Work Permit ราคา, รับทำใบอนุญาตทำงานในไทย

Ubicación

Ocupación

รับทำวีซ่า work permit
Redes Sociales
Actividad del Usuario
0
Mensajes del Foro
0
Temas
0
Preguntas
0
Respuestas
0
Preguntas Comentarios
0
Me gusta
0
Me gustas Recibidos
0/10
Nivel
0
Artículos del Blog
0
Comentarios del Blog
Compartir:
Cerrar menú
X